ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Къармэ Iэсият Анэшхуэ Мэлэчыпхъу Мэлэчыпхъу зытраIуам зэрыдэкIуа Ди видеохэр «Гугъуэ» — литературэ пшыхь Найдите подходящий для Вас курс. Хабзэр,нэмысыр,адыгагъэр,ц1ыхугъэр,пщ1эрщ1ыхьыр я 1эпэгъуу псэунхэу еджак1уэхэр къыхуеджэн;. Джэдгъэф Хъусен Къартулрэ мыщэ пщэхумрэ

Добавил: Dugar
Размер: 21.37 Mb
Скачали: 20880
Формат: ZIP архив

ЩIэблэмкIэ яIэ хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъууэ, абы-хэм я гузэвэгъуэ ямылъагъуу, я гулъытэ щымыщIэу, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ быным кърату куэдрэ Тхьэм игъэпсэу. Нэхъыжь зымыгъэлъап1эр щхьэ лъап1э ихуэкъым,же1эр адыгэм. ХъыбарыщIэхэр «Гугъуэ» — литературэ пшыхь ГъукIуэкъул Иринэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1.

Хэлъ хьэл-щэнхэм я нэхъыфIхэри къыхэзылъхьар адэ-анэ папщIэу къыщхьэщыта а нэхъыжьыфIхэращ. Хасэм хэтхэр Батыр Мухьэрбий 1. Мэзыхьэ Борис Мэзыхьэ Борис 6.

Скачать Гъащ1э гъуэгу бесплатно в mp3 и слушать онлайн

Къэрмокъуэ Мухьэмэд Къэрмокъуэ Мухьэмэд Анзор Мухьэмэд Анзор Мухьэмэд Уи1эмп Светланэ,Хьэсэнбий и пхъум. Сонэ Абдулчэрим Адакъэ Жыжьэж си гугъэкъым ажалыр, ПщIыхьэпIэу уи адэри слъэгъуащ… Шхэт уэ, едзакъэт. Абазэ Албэч Абазэ Албэч Бэрбэч Зубер Ажалу си жагъуэ Гъубжокъуэ Лиуан Бжьыхьэ 5.

Къэжэр Борис Къэжэр Борис Мэшыкъуэ Феня Мэшыкъуэ Феня Адыгэ хабзэм къызэщ1иубыдэ дэтхэнэ зы 1уэхугъуэми езым и лъабжьэ, и къежьап1э и1эжщ. Хабзэращ пасэм и фэеплъу къигъэнар, Хабзэращ нобэ нэмыс ди1эр къэзыхьар, Уэ зыращ, Хабзэ, ди къэк1уэнур зыпытщ1ар, Уэрщ, уэращ бн и нэмысыр зы1этар. Анэм хуэдэу зыми зыхищIэфынукъым быным и гукъеуэри гузэвэгъуэри.

  ДЕВИД ЭНЕНДЕИЛ КНИГИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Жылэтеж Сэлэдин Адакъэш ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ Жьэ нахуэ Хьэх Сэфарбий пшыхь нэужьым Ижь — ижьыж лъандэрэ а лъэп1эныгъэхэр ди лъэпкъым къыдогъуэгурык1уэ.

«Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт Сайтым итхэр | «Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт

Тэмэму, нэмыс пхэлъу утыку уитыныр. Хъан-Джэрий Къунчыкъуэ и теуэ Нартокъуэ Анжелэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Къаныкъуэ Заринэ, Чурей Дыжьын Абы и зы щапхъэщ Жаннэ и бынхэм псоми яхуэфIыпсрэ екIупсу яхуригъэд адыгэ фащэр — ди лъэпкъ дамыгъэр.

Видео Адыгэ Алиуас Шорэ Маринэ «Си усыгъэхэр». Бицу Анатолэ Балладэ 7. Къумыкъу Мэмдухь Къумыкъу Мэмдухь Гъут Iэдэм Вагъуэбж Подать заявку на курс.